Terug naar pagina Limosa

Sectoren van de Limosaverplichting voor zelfstandigen

De sector van het bouwbedrijf omvat volgende activiteiten:

 1. Alle werken in onroerende staat die betrekking hebben op het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed;
 2. Elke handeling die zowel erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt;
 3. Andere werken:
  • Iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw:
   • van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een installatie voor centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren;
   • van bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van alle vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;
   • van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor de verlichting en van lampen;
   • van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van een elektrische belinstallatie, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon;
   • van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust;
   • van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst.
  • Iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbedekking als de plaatsing ervan in een gebouw, ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte;
  • Ieder werk dat bestaat in het aanhechten, het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het reinigen van hierboven bedoelde goederen.

Het Koninklijk Besluit van 21 december 2018 legt de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen vanaf 1 januari 2019 vast voor 3 risicosectoren zoals bedoeld in artikel 137, 6° van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Bouwactiviteiten betreffen de activiteiten beschreven in de zin van artikel 20 § 2 KB nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, op voorwaarde dat ze ook vallen binnen het toepassingsgebied van: het paritair comité voor het bouwbedrijf 124; het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking 126; het paritair comité voor de metaal, machine- en elektrische bouw 111 en dit voor bepaalde activiteiten die vallen binnen de definitie van werken in onroerende staat en niet behoren tot een ander paritair comité. Het paritaire sub-comité van de sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw is verwant 149: 149.01 (elektriciens), voor de plaatsing, installatie en montage.

 • Het aanhechten, plaatsen, herstellen, onderhouden en reinigen van hierboven bedoelde goederen;
 • Schoonmaak -en onderhoudswerken (reinigen en restaureren van een gebouw, reinigen van monumenten en gevels);
 • Activiteiten binnen het Paritair Comité stoffering en houtbewerking, met name:
  • het vervaardigen van houten voorwerpen bestemd voor het bouwbedrijf. Dit voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat uit het vervaardigen van die voorwerpen en met dien verstande dat de arbeidsvoorwaarden, geldig voor de ondernemingen binnen het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, van toepassing zijn op de werklieden die voormelde houten voorwerpen plaatsen,
  • het vervaardigen van panelen en parkettegels, het vervaardigen van triplex, multiplex en strookhout en het vervaardigen van panelen uit veredeld hout,
  • het vervaardigen, ongeacht de aangewende techniek, het verhuren en/of het plaatsen van stands, toneel-, feest- of televisiedecors, tribunes,
  • het vervaardigen van voorwerpen uit kurk of uit kurkagglomeraat,
  • het vervaardigen van, de handel in en het plaatsen van lijsten en van lijstwerk, en
  • het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen.
 • Activiteiten binnen het Paritair Comité metaal-, machine - en elektrische bouw, met name het fabriceren, verwerken, bewerken, ineenzetten van voorwerpen uit metaal en non-ferrometaal zoals industriële metaalverwerking en ambachtelijke metaalverwerking. Dit voor bepaalde activiteiten die onder de definitie van werken in onroerende staat vallen en nog niet in een andere Paritair Comité zijn opgenomen.
 • Activiteiten binnen het Paritair Subcomité elektriciens (nauw verwant met sector metaal-, machine- en elektrische bouw), met name inzake installatie en distributie, te weten, de ondernemingen die, met uitsluiting van die welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor het garagebedrijf, het Paritair Comité voor de warenhuizen of het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, zich hoofdzakelijk bezighouden met:
  • de uitsluitende of hoofdzakelijke uitvoering van elektrische en elektronische montage- en installatiewerken, ook op voertuigen en schepen, met huishoudelijke, commerciële, industriële of wetenschappelijke bestemming in de volgende voornaamste gebieden: verlichting, drijfkracht, verwarming, productiematerieel, overbrenging en omvorming van stroom op lage, hoge en zeer hoge spanning, telefonie en signalisatie, explosiemotoren, radio, zwakstroom, telefonie en telegrafie,
  • de groothandel (met inbegrip van de import-export) of kleinhandel in elektrische en elektronische toestellen, zelfs indien zij die toestellen bewerken, afwerken, onderhouden, herstellen of plaatsen, met uitzondering van deze toestellen die specifiek bestemd zijn voor al dan niet gemotoriseerde wegvoertuigen, de elektrische en de elektronische kantoormachines,
  • de radio- en teledistributie,
  • het plaatsen en/of het herstellen van geluids-, beeld-, signalisatie- en belichtingsinstallaties, en
  • de installatie van veiligheidsapparaten.

Bepaalde categorieën van gedetacheerde zelfstandigen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Limosa Meldingsplicht bepaald bij artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de Programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.

Activiteiten die u moet melden voor de vleessector zijn werken die te maken hebben met uitsnijderijen, met vleesproducten en vleesbereidingen, en met het slachten van dieren met het oog op consumptie.

In uitsnijderijen bedoelen we de volgende taken:

 • ontvangst grondstoffen, hulpgrondstoffen en verpakkingsmateriaal,
 • primaire opslag,
 • productie,
 • finale opslag,
 • verpakken en etiketteren van het eindproduct, en
 • opslag (gekoeld) en distributie (logistiek).

Met vleesbereidingen en –producten bedoelen we de volgende taken:

 • ontvangst grondstoffen, hulpgrondstoffen en verpakkingsmateriaal,
 • primaire opslag,
 • grondstofvoorbereiding,
 • productie van (verse) vleesbereidingen,
 • productie van vleesproducten,
 • finale opslag,
 • verpakken en etiketteren van het eindproduct, en
 • opslag (gekoeld) en distributie(logistiek).

Bij het slachten van hoefdieren, gevogelte en konijnen (activiteiten uitgevoerd in slachthuizen) bedoelen we de volgende taken:

 • ontvangst levende dieren, slachtingsaangifte, lossen en ante mortem-keuring,
 • primaire opslag, wassen en ontsmetting van veewagens en kisten,
 • slachtproces (onrein deel),
 • afwerking van het slachtproces (rein deel),
 • enkel bij gevogelte of konijnen, verpakken en etiketteren van het eindproduct, en
 • opslag (gekoeld) en distributie (logistiek).

Het Koninklijk Besluit van 21 december 2018 legt de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen vanaf 1 januari 2019 vast voor 3 risicosectoren zoals bedoeld in artikel 137, 6° van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Het betreft alle activiteiten die zijn beschreven binnen het Koninklijk Besluit van 22 oktober 2013 aangaande de uitvoering voor een opdrachtgever met activiteiten in de vleessector in de uitsnijderijen, activiteiten in verband met vleesbereidingen en vleesproducten, het slachten van hoefdieren, gevogelte en konijnen.

Bepaalde categorieën van gedetacheerde zelfstandigen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Limosa-meldingsplicht bepaald bij artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de Programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.

U moet alle activiteiten melden die schoonmaken als einddoel hebben, zoals:

 • binnen- of buitenschoonmaak van roerende of onroerende goederen of installaties,
 • het wassen van rollend materieel,
 • schoorsteenvegen, en
 • het verwijderen van graffiti.

Het gaat om taken waarbij geen herstellingswerk wordt gedaan en/of stukken worden vervangen, met uitzondering van droge technische filters (filterdoeken) en/of roosters. Ook uitgesloten zijn herstellings-, toezichts- of regelarbeid, en montage of demontage. Uitzonderingen daarop zijn activiteiten die in een voorbehandeling of nabehandeling nodig zijn om machines, toestellen of installaties schoon te maken, voor zover de voor- en nabehandelingstijd ondergeschikt is aan de tijd die aan schoonmaak besteed wordt.

Deze taken beschouwen we ook als schoonmaken:

 • de ontsmetting van roerende of onroerende goederen,
 • de verdelging van ratten of ander ongedierte,
 • de uitbating van zwembaden, met uitzondering van bijkomstige hotel-, restaurant- en café-activiteiten, de uitbating van baden, douches of toiletten,
 • de activiteiten inzake het in orde of bedrijfsklaar houden of de optimalisatie van de werkomgeving in ondernemingen, scholen, ziekenhuizen, overheidsinstellingen en gelijksoortige inrichtingen, behalve wanneer voornoemde activiteiten worden uitgeoefend naar aanleiding van een verhuizing,
 • de activiteiten inzake het in orde of bedrijfsklaar houden van kamers of publieke ruimten in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen, behalve wanneer voornoemde activiteiten worden uitgeoefend naar aanleiding van een verhuizing,
 • het uitbaten van afvalverbrandingsinstallaties,
 • het uitbaten van voor particulieren toegankelijke containerparken, uitgezonderd het vervoer van de container; het uitbaten van stortplaatsen, uitgezonderd het vervoer van de containers, en
 • de huis-aan-huisophaling: een activiteit van ophaling die uitgevoerd wordt met een bepaalde frequentie, volgens een kalender die is vastgesteld door de staat, een parastatale, een provincie, een intercommunale, een stad of een gemeente en dus niet op verzoek van de particulieren of ondernemingen.

Het Koninklijk Besluit van 21 december 2018 legt de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen vanaf 1 januari 2019 vast voor 3 risicosectoren zoals bedoeld in artikel 137, 6° van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Het betreft alle schoonmaakactiviteiten beschreven onder Paritair Comité 121 (schoonmaak).

Bepaalde categorieën van gedetacheerde zelfstandigen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Limosa-meldingsplicht bepaald bij artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de Programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.