Algemene regeling

Ziekte-en invaliditeitsverzekering (incl. zwangerschap)

Ze geeft recht op een uitkering wanneer u tijdelijk niet kunt werken wegens:

 • ziekte,
 • zwangerschapsverlof,
 • ongeval, uitgezonderd:
  • arbeidsongeval;
  • ongeval door een opzettelijke fout;
  • ongeval bij een bezoldigde sportactiviteit;
  • ongeval door actieve deelname aan een oorlog of burgeroorlog.

Periode

U krijgt een uitkering van het begin van de werkstopzetting tot de werkhervatting. U moet uw aanvraag wel indienen binnen de 90 dagen die volgen op het begin van de arbeidsongeschiktheid. Doet u dit niet, dan ontvangt u pas een uitkering vanaf de datum van de aanvraag.

U kunt uw aanvraag indienen maximaal drie jaar na het einde van de laatste storting van de bijdragen op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid verlengd werd en haar oorsprong vond tijdens de periode van deelname. De bevoegde arbeidsrechtsbank kan een afwijking op deze regel toekennen.

Het zwangerschapsverlof bedraagt 15 weken. Meer informatie vindt u in het document over het zwangerschapsverlof.

Voorwaarden

U moet:

 • al 6 maanden verzekerd zijn bij uw arbeidsongeschiktheid, behalve bij een ongeval;
 • binnen de EER (met uitzondering van Denemarken, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) verblijven behalve als:
  • u Belg bent of onderdaan van een andere lidstaat of van Zwitserland;
  • de Overzeese Sociale Zekerheid u een uitzonderlijke machtiging heeft verleend.

Berekening van de uitkering

Het bedrag hangt af van:

 • uw bijdragen;
 • de duur van uw arbeidsongeschiktheid: na een jaar wordt de uitkering verhoogd met 50%;
 • de gezinssamenstelling: als u een familie ten laste heeft, wordt de uitkering verhoogd;
 • uw eventuele behoefte aan bijstand door een derde persoon.

Voorbeeldbedragen voor het jaar 2018

Als de verzekerde gedurende minstens 36 maanden bijdragen heeft gestort, dan houdt de Overzeese Sociale Zekerheid rekening met het totaal van de bijdragen. Alle professionele inkomsten of inkomsten toegekend op basis van de wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid (uitkering van de ziekteverzekering, werkloosheidsuitkering, pensioen...) worden hiervan afgetrokken.

Als u een pensioen ontvangt van de Overzeese Sociale Zekerheid, wordt de ziekte- en invaliditeits-verzekering of zwangerschapsverzekering niet gestort. Vanaf de 13de maand arbeidsongeschiktheid, en als u 65 jaar bent zonder uw pensioen op te vragen, wordt het bedrag waarop u recht zou hebben afgetrokken van het bedrag van de verzekering.

Andere voordelen

 • Onder bepaalde voorwaarden krijgt de begunstigde een aanvullende uitkering voor elk kind ten laste.  Deze uitkering is dezelfde als de kinderbijslag voor werknemers.
 • Voor het pensioen wordt rekening gehouden met de periodes van ziekte en invaliditeit als ze zich situeren vóór de 65ste verjaardag en als er minder dan 20 jaar bijdragen betaald zijn.
 • Zolang de verzekerde arbeidsongeschikt blijft, worden kosten voor geneeskundige verzorging voor u en voor de hele familie terugbetaald – volgens de RIZIV-barema's – zonder dat u hiervoor een bijdrage te betaalt.
 • U kunt het voordeel van het aanvullend verzekeringscontract geneeskundige verzorging dat voor het begin van de arbeidsongeschiktheid aangegaan werd wel voortzetten door een premie te betalen. In dat geval behoudt u de voordelen van terugbetaling van geneeskundige verzorging tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.