Algemene regeling

Pensioenverzekering

Hiermee krijgt u een ouderdomspensioen. Eventueel biedt deze verzekering ook een overlevingspensioen, wezenrente, pensioen voor een gescheiden echtgenoot en vakantiegeld.

Ouderdomspensioen

Leeftijd bij het opnemen van het pensioen

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kunt u het pensioen opnemen. Daarna speelt de kapitalisatie geen rol meer, behalve als u nog bijdragen stort.

Het is ook mogelijk om uw pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar op te nemen. Het bedrag van uw pensioen wordt dan verlaagd, naargelang de leeftijd waarop het in werking treedt. Verzekerden die op 31 december 2006 al een bepaald aantal jaren deelnemen aan de verzekering, kunnen hun pensioen opnemen vóór 60 jaar (afwijking toegevoegd aan artikel 20 van de wet van 17 juli 1963).

Berekening van het ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is gebaseerd op het kapitalisatieprincipe. Dit wil zeggen dat het bedrag ervan afhangt van de volgende elementen:

 • de bijdragen die u hebt gestort;
 • de leeftijd waarop de bijdragen worden gestort;
 • de duur van de deelname aan de verzekering;
 • de leeftijd waarop het pensioen wordt uitgekeerd.

Als gepensioneerde kunt u een bezoldigde beroepsactiviteit uitoefenen. Het bedrag van het pensioen blijft hetzelfde, behalve voor pensioenen toegekend op basis van bijdragen die betaald werden tijdens de koloniale periode.

Een raming van uw toekomstig pensioen kunt u aanvragen op onze pagina Contact.

Retroactieve dekking

De storting van een eenmalige premie zorgt ervoor dat er retroactief periodes gedekt worden waarvoor u niet bijgedragen hebt. Met deze storting kunt u ook de bijdrage die eerder gestort werd verhogen.

Twee voorwaarden moeten voldaan zijn:

 • de premie betreft enkel de Algemene Regeling;
 • u hebt buiten de EER en Zwitserland gewerkt tijdens de periodes die retroactief gedekt moeten worden.

Met de premie kunt u ook een pensioen krijgen voor de studiejaren na uw twintigste verjaardag.

Er zijn drie voorwaarden:

 • De eerste beroepsactiviteit na de studies moet uitgeoefend worden in een land dat toelaat om deel te nemen aan de Overzeese Sociale Zekerheid;
 • U hebt volledige studies in dagonderwijs gevolgd;
 • De storting van de eenmalige premie moet binnen de 15 jaar na de eerste deelname aan de Overzeese Sociale Zekerheid voldaan worden.

Wilt u meer informatie? Consulteer dan onze documentatie over de storting van de Eenmalige premie.

Overlevingspensioen

Als uw echtgenoot of echtgenote aangesloten was bij de Overzeese Sociale Zekerheid en overlijdt, kunt u een overlevingspensioen genieten.

Berekening van het overlevingspensioen

Het overlevingspensioen stemt overeen met een percentage van het ouderdomspensioen van de overledene. Dit percentage hangt af van:

 • de leeftijd van de overleden echtgenoot bij overlijden:
  • 45 jaar of ouder: de overlevende echtgenoot die even oud is, ontvangt 60% van het ouderdomspensioen.
  • jonger dan 45 jaar: de overlevende echtgenoot ontvangt minstens 45% en maximaal 60% van het ouderdomspensioen, afhankelijk van het leeftijdsverschil.
 • het leeftijdsverschil tussen de echtgenoten:
  • is de overleden echtgenoot jonger, dan stijgt het percentage.
  • is de overleden echtgenoot ouder, dan daalt het percentage.
  • Als de twee echtgenoten bij overlijden 65 jaar oud zijn, dan heeft het leeftijdsverschil geen impact.
 • de situatie van de overleden echtgenoot bij overlijden: als het pensioen nog niet opgenomen was bij overlijden, zijn er meerdere situaties mogelijk.
  • Overlijden na 65 jaar: het percentage wordt berekend op basis van het pensioen waarop gepensioneerde recht zou gehad hebben na 65 jaar als hij geen bijdragen meer stort. Als hij nog bijdragen stort, dan wordt het percentage berekend op basis van het pensioen op het moment van overlijden.
  • Overlijden voor 65 jaar:
   • De overleden echtgenoot stort geen bijdragen meer: de berekening wordt uitgevoerd op basis van het pensioen dat hij gekregen zou hebben op 65 jaar, rekening houdend met de gestorte bijdragen.
   • De overleden echtgenoot stortte minstens een jaar bijdragen (verschillende periodes kunnen gelijkgesteld worden): de berekening wordt uitgevoerd door fictief te veronderstellen dat hij tot 65 jaar bijdragen gestort heeft, met een maximum van 20 jaar aan stortingen.
   • De overleden echtgenoot stortte minder dan een jaar bijdragen: het bedrag wordt berekend op basis van de effectief gestorte bijdragen, behalve als het overlijden het gevolg is van een ongeval.

Overlevingspensioen en huwelijk

Als het huwelijk plaatsvond terwijl de overleden echtgenoot al gepensioneerd was, dan wordt het overlevingspensioen toegekend wanneer er een jaar verstreken is tussen dit huwelijk en het overlijden.

De overlevende echtgenoot die opnieuw trouwt, blijft het pensioen ontvangen. Hij kan ook een bezoldigde beroepsactiviteit uitoefenen. Dit heeft geen invloed op het bedrag van zijn pensioen (behalve als hij een overlevingspensioen ontvangt op basis van bijdragen gestort tijdens de koloniale periode).

Wezenrente

Als u minstens 18 jaar oud bent, en een van uw ouders die aangesloten was bij de Overzeese Sociale Zekerheid overlijdt, kunt u een wezenrente ontvangen. Ze kan gecumuleerd worden met de kinderbijslag.

De wezenrente wordt toegekend aan elke wees van eenzelfde familie en wordt niet onderling gedeeld.

Definitie van wees

Een wees omvat de volgende categorieën van personen:

 • wettige kinderen, adoptiekinderen, buitenechtelijke kinderen die wettelijk erkend werden door de verzekerde;
 • wettige kinderen van de echtgenoot van de verzekerde uit een vorig huwelijk.

Er moet aan drie voorwaarden voldaan worden:

 • uw vader of moeder is overleden;
 • u krijgt geen andere wezenrente van de Overzeese Sociale Zekerheid;
 • u bent jonger dan 18 jaar.

U kunt wel een wezenrente ontvangen tot 25 jaar als:

 • u dagonderwijs volgt;
 • u verbonden bent door een erkende leerovereenkomst;
 • u ingeschreven bent als werkzoekende.

Berekening van de wezenrente

De berekening hangt af van de situatie van de overleden verzekerde.

 • Als de verzekerde getrouwd was: de wezenrente bedraagt dan 20% van het pensioen van de overleden ouder (het derde deel van het pensioen dat een overlevende echtgenoot van dezelfde leeftijd zou ontvangen hebben). Als de andere ouder overlijdt, dan stijgt het percentage vaak tot 30%.
 • Als de verzekerde verweduwd, vrijgezel of gescheiden is: de wezenrente bedraagt 25% van het pensioen dat de verzekerde ontving als hij al gepensioneerd was. Als de verzekerde nog niet gepensioneerd was, dan bedraagt de wezenrente 25% van het pensioen dat de fictieve overlevende echtgenoot zou ontvangen hebben.

Stortte de verzekerde daarenboven meer dan 10 jaar bijdragen voor onze verzekering of overlijdt terwijl hij nog bijdragen stortte sinds minstens een jaar? Dan ontvangt de wees een aanvullende uitkering afhankelijk van het aantal jaren deelname van de overledene.

Pensioen voor een gescheiden echtgenoot

U kunt een pensioen ontvangen voor een gescheiden echtgenoot als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EER of Zwitserland, of gescheiden van een persoon met deze nationaliteiten;
 • 65 jaar oud zijn;
 • niet hertrouwd zijn;
 • voor mannen: de scheiding moet dateren van na 31/12/2006.

Berekening van het pensioen voor een gescheiden echtgenoot

Het pensioen van een gescheiden echtgenoot bedraagt 56,25% van het ouderdomspensioen dat de gescheiden echtgenoot zou krijgen of zou gekregen hebben op 65 jaar. Dit bedrag wordt niet ingehouden op het pensioen van de gescheiden echtgenoot. Die blijft zijn pensioen volledig krijgen.

Voor deze berekening worden enkel de periodes meegeteld waarin de echtgenoten samenleefden en waarin de gescheiden echtgenoot bijdragen gestort heeft.

In sommige gevallen kan het pensioen van de gescheiden echtgenoot verminderd of zelfs geschrapt worden:

 • als de betrokken persoon een persoonlijk pensioen krijgt voor dezelfde periodes, wordt zijn bedrag afgetrokken van het pensioen voor de gescheiden echtgenoot;
 • als de betrokken persoon te hoge beroepsinkomsten heeft, wordt het pensioen verminderd of geschrapt.

Niet-uitgesproken scheiding

Als de echtgenoten niet meer samenleven en de scheiding niet uitgesproken werd, dan kan de echtgenoot de helft van het ouderdomspensioen krijgen dat toegekend wordt aan zijn partner. Zijn persoonlijke voordelen (bijvoorbeeld: pensioen) worden hiervan afgetrokken.

Vakantiegeld

Als gepensioneerde die een ouderdomspensioen, overlevingspensioen of pensioen voor gescheiden echtgenoot ontvangt, kunt u  jaarlijks vakantiegeld ontvangen. Hiervoor moet er u wel al een pensioen uitgekeerd zijn in de maand mei van het betreffende jaar.

Bedrag van het vakantiegeld

Het bedrag van het vakantiegeld mag nooit het bedrag overschrijden van het pensioen van de Overzeese Sociale Zekerheid van de maand mei van het lopende jaar. Als andere instellingen u vakantiegeld storten, wordt dat bedrag ervan afgetrokken. De uitoefening van een beroepsactiviteit heeft ook een impact op het bedrag van het vakantiegeld.

Maximumbedrag voor 2019

Percentage Voor wie Bedrag
Gezinssamenstelling De getrouwde begunstigde van wie de echtgenoot of echtgenote geen ouderdoms- of overlevingspensioen of als zodanig geldend voordeel, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen ontvangt en geen beroepsactiviteit uitoefent. 1 017,76 euro
Alleenstaanden De andere begunstigden 814,22 euro