Aanvullende verzekeringen

Verzekering Geneeskundige verzorging

De Overzeese Sociale Zekerheid komt tussen in vele kosten voor geneeskundige verzorging. Dat doet ze overal ter wereld en zonder jaarlijkse grens.

Welke kosten dekt de verzekering Geneeskundige verzorging?

De volgende kosten zijn gedekt:

 • kosten voorzien door de Belgische wetgeving voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ( RIZIV-barema's);
 • hospitalisatie, bevalling en kinesitherapie, volgens de RIZIV-barema's (behalve voor de BC-contracten waarvoor het dubbele wordt terugbetaald met een plafond van het werkelijk betaalde bedrag en buiten België, waarvoor 75% van de werkelijk gemaakte kosten terugbetaald worden);
 • orthodontie: de gedekte kosten zijn dezelfde als die voor hospitalisatie, maar het voorafgaand akkoord van de adviserende arts van de Overzeese Sociale Zekerheid is vereist;
 • geneesmiddelen tegen malaria;
 • vaccins;
 • brillen;
  • forfaitaire tussenkomst voor kinderen jonger dan 18 jaar;
  • terugbetaling volgens de RIZIV-barema's tussen 18 en 65 jaar, voor brilglazen vanaf een dioptrie van 8,25.
  • terugbetaling volgens de RIZIV-barema's na 65 jaar, voor brilglazen vanaf een dioptrie van 4,25.
 • vervoer in een ziekenwagen: ten laste genomen voor een maximumbedrag van 100 euro bij een transfer naar een ziekenhuis of een ziekenhuiscentrum. De patiënt moet medisch onbekwaam bevonden worden om zich op eigen kracht of met het openbaar vervoer te verplaatsen.

De volgende kosten worden niet gedekt:

 • homeopathie,
 • acupunctuur,
 • osteopathie,
 • tandkronen en -bruggen,
 • repatriëring.

Wat is het bedrag van de bijdrage?

Er bestaan twee soorten bijdragen:
Type bijdrage Type overeenkomst Bedrag
AC Individueel of collectief 146,78 euro/maand (volgens de index van 1 september 2018)
BC Collectief: een werkgever kan deze verzekering aangaan, na goedkeuring van de dienst van de actief verzekerden. 273,42 euro/maand

Wat is het bedrag van de terugbetaling?

In België

Als de kosten gemaakt werden in België, worden ze terugbetaald volgens de RIZIV-barema's. De verzekerde geniet dus een terugbetaling die identiek is aan die van een Belgisch ziekenfonds. Als de werkgever van de verzekerde een BC-contract afgesloten heeft, dan wordt de terugbetaling van deze kosten verdubbeld, zonder het werkelijk uitgegeven bedrag te overschrijden.

Buiten België

Als de kosten gemaakt werden buiten België, wordt 75% van de werkelijk betaalde kosten terugbetaald, ongeacht of het om een AC- of BC-contract gaat.

Wie heeft recht op deze aanvullende verzekering?

De verzekerde en alle familieleden die door de Overzeese Sociale Zekerheid erkend worden als "ten laste".
Voor individuele contracten is er een wachttijd van zes maanden, behalve in volgende gevallen:

 • u werd gedekt door een andere verzekering van de Overzeese Sociale Zekerheid;
 • u was tot dan toe onderworpen aan de sociale zekerheid van een land van de EER of Zwitserland;
 • u hebt net uw studies beëindigd.

Opgelet: u moet aangesloten zijn bij de Algemene Regeling om dit contract te kunnen aangaan.

Hoe wordt u terugbetaald?

U moet binnen de 36 maanden na de prestatie een terugbetalingsaanvraag indienen bij de Overzeese Sociale Zekerheid.

Deze aanvraag moet een overzicht bevatten uit een nota die aan elke aangeslotene wordt overhandigd bij zijn inschrijving. De ondertekende nota moet het betaaladres en het contactadres bevatten.

Alle informatie over het indienen van een aanvraag tot tussenkomst vindt u op de pagina ‘Praktisch – Aanvraag tussenkomst gezondheidszorg’.

U hebt kosten voor geneeskundige verzorging gehad in België?

Type aanvraag Voor te leggen documenten
Zorgen Het officiële attest voor verstrekte zorgen (formulier dat voldoet aan de vereisten van het RIZIV)
Farmaceutische kosten Het officiële apotheekticket, met de vermelding bijlage 30

In het geval van het BC-contract raden wij aan om aan de dienstverlener te vragen om het werkelijke bedrage van zijn honoraria te preciseren. Opgelet: dit moet vermeld worden op het attest van verstrekte zorgen of op een bijgaand ontvangstbewijs. Deze vermelding moet van de hand zijn van de dienstverlener: elke opmerking die toegevoegd wordt door de begunstigde maakt het document ongeldig.

Soms is er een directe tussenkomst bij de dienstverlener (meestal in een ziekenhuiscentrum of medisch centrum). Dit is de zogenaamde derdebetaler. In dit geval moet u ons de facturen opsturen van de bedragen die u zelf betaald hebt.

U hebt kosten voor geneeskundige verzorging gehad buiten België?

Voor de geneeskundige verzorging moet u het attest van verzorging of de originele factuur voorleggen.
Dit attest moet:

 • de precieze aard van de verleende zorgen beschrijven rekening houdend met het betaalde bedrag voor elke prestatie;
 • opgesteld zijn in een van de volgende talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Italiaans. Indien nodig moet het document vertaald worden in een van de drie landstalen;
 • correct betaald zijn en vergezeld zijn van een betalingsbewijs (op het attest of op een bijgaand document).

De farmaceutische kosten moeten vergezeld zijn van een medisch voorschrift. De naam en de kostprijs van elk medicijn moeten erop vermeld worden.