Aanvullende verzekeringen

Verzekering Arbeidsongevallen

De overgrote meerderheid van ongevallen die zich voordoen in het kader van het werk of op de weg van en naar het werk wordt gedekt door deze verzekering. De reis naar en van het land van tewerkstelling wordt eveneens als ‘weg van en naar het werk’ beschouwd.

Welke kosten dekt de verzekering Arbeidsongevallen?

Vanaf de dag van het ongeval kunnen de volgende kosten terugbetaald worden:

  • vervoerskosten;
  • medische kosten (geneesmiddelen, maar ook hospitalisatiekosten, chirurgie, protheses...);
  • repatriëringskosten met een redelijk karakter, die expliciet erkend zijn door de Overzeese Sociale Zekerheid en die verband houden met het ongeval.

De verzekering voorziet een dagelijkse vergoeding vanaf de 31ste dag van arbeidsongeschiktheid die volgt op het ongeval. Ze voorziet ook een vergoeding in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid. De vergoedingen worden verhoudingsgewijs toegekend op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage en van de gekozen vergoedingsformule.

Bij een dodelijk ongeval betaalt de Overzeese Sociale Zekerheid een tegemoetkoming in de begrafeniskosten. Zij betaalt ook een jaarlijkse rente aan de overlevende echtgenoot en wezen, of in bepaalde gevallen aan de ouders. Deze uitkeringen kunnen gecumuleerd worden met het overlevingspensioen en de wezenrenten die voorzien zijn in de Algemene Regeling.

Hoe vraagt u een terugbetaling aan?

U vindt alle formulieren op de pagina ‘Praktisch – Slachtoffer van een arbeidsongeval of van een ongeval in het privéleven’.

Wat is het bedrag van de bijdrage?

Het bedrag hangt af van:

  • de vergoedingsformule gekozen door de verzekerde of zijn werkgever: er bestaan 7 verschillende formules;
  • het risiconiveau dat wij inschatten in functie van onder andere de aard van het werk.

Meer informatie vindt u in het document Tarieven.

Wie heeft recht op deze aanvullende verzekering?

Alleen loontrekkende werknemers hebben het recht om een aanvullende verzekering Arbeidsongevallen aan te gaan.

Opgelet: u moet aangesloten zijn bij de Algemene regeling om dit contract te kunnen aangaan.